Alerteerregeling (september 2001)


De laatste alerteerregeling is al weer vier jaar oud. Intussen hebben de ontwikkelingen in bridge niet stilgestaan en is er alle reden de regeling opnieuw te bekijken. Het streven hierbij is om haar zo eenduidig mogelijk te houden.
Alerteren is bedoeld om u te helpen bij het aan de tegenstanders uitleggen van uw biedafspraken en -gewoonten. De partner van degene die een bieding doet die volgens de regeling gealerteerd dient te worden, attendeert de tegenstanders hierop door het tonen van de alertkaart of door op de tafel te kloppen, wanneer er geen bidding boxes zijn.

Wat moet u in het algemeen wel alerteren?
Ieder bod in een kleur dat iets anders aangeeft dan uitsluitend ten minste een vierkaart in de genoemde kleur; ofwel dat niet de bereidheid toont een contract in de genoemde speelsoort te spelen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de openingen van 1klaver en 1ruiten. Deze biedingen worden niet gealerteerd als zij minimaal een driekaart beloven;
Ieder bod in sans atout dat iets anders of meer uitdrukt dan de bereidheid een sans-atoutcontract te spelen.;
Een pas die een conventionele betekenis heeft;
Een redoublet dat niet uitsluitend of in hoofdzaak kracht toont;
Bovendien moet u biedingen alerteren waarvan u - met gegronde reden - aan kunt nemen dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.

Alerteerplichtige biedafspraken en gewoonten zijn in ieder geval:
1SA-opening, als die minder dan 14 punten of meer dan 18 punten kan bevatten;
1SA- of 2SA-herbieding zonder sprong als deze minder dan 11 of meer dan 15 punten kan bevatten;
1SA-antwoord op een opening van één in een kleur wanneer dat forcing is;
Walsh (zowel 1ruiten als 1harten/1schoppen als antwoord op 1klaver als ook 1harten/1schoppen en 1SA als openaars herbieding).

Wat moet u in het algemeen niet alerteren?
De specifieke kracht van een bieding, het forcing karakter of de precieze distributie die aangegeven wordt, maken een bieding in het algemeen niet alerteerplichtig. Voorbeelden daarvan zijn:
reële sprongvolgbiedingen ongeacht de kracht;
2harten/2schoppen-opening als sterke of zwakke twee;
twee-over-één mancheforcing;
twee in een nieuwe kleur na een tussenbod, ongeacht of het bod forcing is of niet.

Biedafspraken en gewoonten die niet mogen worden gealerteerd:
elk doublet;
een bod op vierniveau of hoger en alle daarop volgende biedingen mogen niet gealerteerd worden, tenzij het biedingen betreft gedaan in de eerste biedronde, gerekend vanaf het openingsbod.

Conventies die niet behoeven te worden gealerteerd:
2klaver als Stayman na partners 1SA-opening, ongeacht of 2klaver een vierkaart hoog belooft of niet;
3klaver als Stayman na partners 2SA-opening of 2SA-herbieding (ten minste 19 punten tonend), waarbij 3klaver niet per se een vierkaart hoog hoeft te beloven;
het normale 2ruiten - respectievelijk 3ruiten- antwoord op Stayman;
de Jacoby-transfers na een 1SA-opening (mits daarna door de tegenstander gepast is) en na een 2SA-opening of -herbieding (mits die herbieding ten minste 19 punten belooft en mits niet is tussengeboden). Ook de normale reactie op deze transfers behoeft niet gealerteerd te worden.

Alerteervrije systemen
Van de door de NBB geïntroduceerde Biedermeijer biedsystemen wordt het Biedermeijer groen als een alerteervrij systeem beschouwd. Dat betekent dat spelers die zich houden aan de afspraken zoals vastgelegd in Biedermeijer groen niets behoeven te alerteren. Dit betekent nog niet dat daarmee het systeem eenduidig is bepaald. Biedermeijer groen laat bijvoorbeeld na een 1SA-opening de keuze uit natuurlijke antwoorden of transferbiedingen en laat de keuze uit negatieve doubletten of strafdoubletten. De gebruikers van Biedermeijer groen behoeven niet te alerteren als zij natuurlijke zwakte-antwoorden gebruiken na 1SA van de partner maar ook niet als zij transferantwoorden gebruiken op 1SA. De tegenstanders moeten hiernaar vragen of de systeemkaart bekijken om daar achter te komen. Wel moeten paren die een alerteervrij systeem spelen dit vooraf duidelijk kenbaar maken aan de tegenstanders. Dit behoort te gebeuren door het overleggen van twee Biedermeijer groen systeemkaarten.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de regeling van september 1997
Doubletten worden in navolging van de internationale regelingen niet meer gealerteerd.
Tegenwoordig wordt het antwoord van 3harten op een 1harten hartenopening zowel als een limietbieding (10-11 punten met een vierkaart harten) als een zeer zwakke verhoging (0-5 punten met een vierkaart harten). Beide biedingen behoeven niet gealerteerd te worden, de tegenstanders moeten naar de betekenis vragen of op de systeemkaart kijken. Ook inverted minors hoeven niet meer gealerteerd te worden.

©2005 bridgeclub de boerderie | enschede | | sitemap