Huishoudelijk Reglement BC de Boerderie


Artikel 1.

Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepalingen in Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement en zich daaraan te zullen houden. Genoemde reglementen zijn in te zien op de web-site van de vereniging: www.boerderie-bridge.nl en verkrijgbaar bij de secretaris.

Contributie

Artikel 2.

Contributie en donatie worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichtingen tot betaling van contributie. Bij deelname aan competities of andere wedstrijden zijn deze leden de bondsbijdrage verschuldigd.

Artikel 3.

De periode waarover contributie wordt geheven is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend. De leden zijn verplicht de vastgestelde contributie vóór 1 november te voldoen. Leden die in de loop van het jaar lid worden, betalen naar evenredigheid.

Het bestuur

Artikel 4.

De voorzitter is de woordvoorder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur en de ALV en stelt de agenda voor deze vergaderingen vast met inachtneming van het bij de statuten, dit reglement en eventuele andere reglementen bepaalde. Hij kan zich doen vervangen door een door het bestuur uit haar midden aan te wijzen lid.

Artikel 5.

De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke verplichtingen. Hij brengt aan de jaarlijkse ALV schriftelijk verslag uit van de financiële gang van zaken in het afgelopen kalenderjaar onder overlegging van een financieel overzicht.
Hij stelt jaarlijks een begroting voor het volgend kalenderjaar op ter behandeling in de jaarlijkse ALV.
Voorts is de penningmeester belast met het bewaren van de bescheiden zoals genoemd in artikel 14 lid 1 en 2 van de statuten.

Artikel 6.

De secretaris is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en de ALV, voor zover die uitvoering niet aan anderen is opgedragen. Verder voert de secretaris de correspondentie, houdt de ledenlijst bij en maakt notulen bij alle vergaderingen. Voorts houdt hij het archief van de vereniging bij.

Artikel 7.

De wedstrijdsecretaris regelt alle technische zaken verbonden aan de organisatie van bridgewedstrijden in het lopende seizoen. Hij is daarbij verplicht zich te houden aan de bepalingen van het Wedstrijdreglement tenzij met toestemming van het bestuur hiervan afgeweken wordt. Deze afwijking mag maximaal bestaan tot aan de volgende ALV.

Artikel 8.

Het bestuur wijst in geval van ontstentenis of langdurige verhindering van voorzitter, secretaris, penningmeester of wedstrijdsecretaris een plaatsvervanger aan uit haar midden. Deze voorziening geldt tot aan de eerstvolgende ALV en wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Artikel 9.

De voorzitter geeft, wanneer hij tussentijds wil aftreden, hiervan tenminste drie weken van te voren schriftelijk kennis aan de secretaris. In deze vacature wordt voorzien door een ledenvergadering, welke binnen een maand na het ontstaan van de vacature gehouden moet worden.

Artikel 10.

Bij tussentijds aftreden van de penningmeester is de kascommissie als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten verplicht, binnen twee weken diens boeken en bescheiden, alsmede de geldmiddelen van de vereniging te controleren en hiervan binnen een week na controle verslag uit te brengen aan het bestuur, waarna ten spoedigste een algemene ledenvergadering dient te worden belegd. Eerst na décharge door de algemene ledenvergadering en overdracht van boeken, bescheiden en geldmiddelen aan zijn opvolger of het bestuur, is de penningmeester van zijn verantwoordelijkheid jegens de vereniging ontheven.

Artikel 11.

Indien de secretaris tussentijds wil aftreden is hij verplicht van zijn voornemen tenminste drie weken van te voren schriftelijk kennis aan de voorzitter te geven. Het bestuur voorziet tijdelijk in de vacature tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 12.

Wanneer de meerderheid van het bestuur of dit college in haar geheel wenst af te treden, moet daarvan tenminste een maand van te voren schriftelijk mededeling aan de leden worden gedaan.
In dit geval moet op een binnen de kortst mogelijke termijn uitgeschreven algemene ledenvergadering een nieuw bestuur worden gekozen.

Artikel 13.

De bestuursleden kunnen eerst dan hun functie neerleggen, wanneer zij onder hen berustende bescheiden gelden of andere voorwerpen, toebehorende aan de vereniging, hebben overgedragen. Indien zij in gebreke blijven, zal invordering bij deurwaardersexploot geschieden, waarbij de kosten hieruit voortvloeiende voor rekening van het betrokken bestuurslid zullen komen.

Artikel 14.

Toelating van leden:
 • als iemand zich als lid aanmeldt, wordt hij aspirantlid; vanaf dat moment is hij de jaarcontributie verschuldigd, tenzij er van een wachtlijst sprake is.
 • na twee maanden beslist het bestuur tot al/of niet toelating, nadat de leden in de gelegenheid zijn gesteld eventuele bezwaren bij het bestuur kenbaar te maken;
 • indien het aspirantlid niet wordt toegelaten, wordt reeds betaalde contributie gerestitueerd;
 • het bestuur kan het aantal leden aan een maximum binden;
 • als iemand wordt toegelaten wordt hij
  1. als de club minder dan het maximum aantal leden telt: formeel lid;
  2. als de club het maximum aantal leden telt: op de wachtlijst gezet en is dan geen contributie verschuldigd.
 • spelers van de wachtlijst worden normaal op de speelavonden ingedeeld, maar zodra het totaal aantal tafels groter zou moeten worden dan de beschikbare ruimte toelaat, kunnen (een aantal) wachtlijsterspelers die avond niet meedoen. Wie het kortst op de wachtlijst staat, moet dan het eerst wijken.
 • Zodra het ledental onder het maximum komt, wordt het aangevuld met de speler die het langst op de wachtlijst staat.
 • Wanneer er een wachtlijst is en een zittend lid geen bridgepartner kan vinden onder de bestaande clubleden, maar wél iemand van buiten kan vinden die lid wil worden, komt diegene automatisch bovenaan op de wachtlijst te staan.

Algemene ledenvergadering

Artikel 15.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zoals genoemd in artikel 14 en 15 van de statuten wordt in de maand september gehouden.

Artikel 16.

Een agenda van de ALV dient tenminste 7 dagen voor de vergadering aan de leden te worden uitgereikt.

Artikel 17.

De kascommissie, als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten, bestaat uit twee leden en wordt bij benoemd voor één jaar door de ALV. Deze leden kunnen deze functie voor maximaal twee achtereenvolgende jaren bekleden. De commissie wordt verder aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij afwezigheid van één der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de ALV worden benoemd tot lid van de commissie, in plaats van dat lid dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18.

In alle gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 19.

Dit huishoudelijk regelement treedt in werking op ...


©2005 bridgeclub de boerderie | enschede | | sitemap