Wedstrijdreglement BC De Boerderie

1. Algemeen

In alle wedstrijden zijn de “Spelregels voor Wedstrijdbridge” en het Wedstrijdreglement der Nederlandse Bridge Bond (NBB) van toepassing voor zover daar in dit reglement niet van wordt afgeweken. Voor de competitiewedstrijden van Bridgeclub De Boerderie is bovengenoemd Wedstrijdreglement en de artikelen die hier onder zijn genoemd van toepassing.

Art. 1.1 Systeemkaarten

Ieder paar dient te beschikken over twee volledig en gelijkluidende ingevulde systeemkaarten en deze bij aanvang van elke speelronde aan de tegenstanders te overhandigen.

Art. 1.2 Biedingboxen

Het gebruik van biedingboxen is voor alle wedstrijden voorgeschreven. De regels hiervoor zijn vermeld in het wedstrijdreglement der NBB.

Art. 1.3 Alerteren

Het alerteren is verplicht overeenkomstig de door de NBB opgestelde regelgeving.

Art. 1.4 Stopregel

Het gebruik van de stopregel is voorgeschreven. Dit betekent dat iedere speler die een sprongbod doet, verplicht is dit vooraf met “STOP” aan te kondigen. Dit gebeurt door de stopkaart duidelijk zichtbaar op tafel te leggen. De opvolgende speler is verplicht 10 seconden te wachten alvorens een bieding te doen.

Art. 1.5 Onregelmatigheden

Voor elke onregelmatigheid dient de arbiter te worden ontboden. Door problemen aan tafel zelf op te lossen kunt u uw recht op herstel verliezen.

Art. 1.6 Protesten

Tegen een beslissing van de arbiter kan binnen 8 dagen schriftelijk protest worden aangetekend. Hiervoor dient een volledig ingevuld protestformulier bij de wedstrijdleider te worden ingeleverd. Het protest wordt behandeld door het protestcomité van BC De Boerderie, dat in principe bestaat uit twee arbiters en twee spelers uit de A-lijn welke niet bij het protest betrokken zijn. De kosten van een protest bedragen € 5,-- welke geretourneerd worden indien het protesterend paar in het gelijk wordt gesteld. Tegen de uitspraak van het protestcomité is beroep mogelijk bij de protestcommissie van de NBB. De kosten van zo'n beroep worden door de NBB vastgesteld, welke eveneens geretourneerd worden, indien het protesterend paar in het gelijk wordt gesteld.

Art. 1.7 Speeltempo

Het speeltempo wordt aangegeven door de wedstrijdleider. Bewust langzaam spelen om de tegenpartij te benadelen of te irriteren is uiteraard strafbaar. De WL zal hiertegen streng optreden. Een ronde bestaat uit 4 spellen en duurt 30 minuten plus 3 minuten wisseltijd. Het naspelen van een spel gebeurt enkel in bijzondere gevallen en met toestemming van de WL. Het is niet toegestaan om na het “25-minuten-sein” nog een nieuw spel te beginnen. Bij het wisselsein dient men onmiddellijk te wisselen (en niet te wachten tot het beginsein van de volgende ronde).

Art. 1.8 Aanwezigheid/Aanvang speelavond

Vijf minuten voor aanvang van de speelavond dient ieder paar zijn loopbriefje bij de WL te hebben afgehaald. Alle speelavonden beginnen om 20.00 uur, tenzij van tevoren anders is aangegeven.

Art. 1.9 Afmelden

Afmelden geschiedt bij voorkeur via e-mail. Indien afmelden op het laatste moment nodig is, dient dat bij voorkeur per e-mail danwel telefonisch te gebeuren vóór 15:00 uur van de speeldag. Voor consequenties van afmelden zie artikel 4.2.

2. Parencompetitie in groepen

Art. 2.1 Competitie en deelname

 • Onder competitie wordt verstaan een wedstrijd bestaande uit 5 competitieronden (tenzij anders is aangegeven). Iedere competitieronde bestaat uit 6 zittingen (tenzij anders is aangegeven), waarvan aan het eind promotie en degradatie plaatsvindt. De data waarop de verschillende zittingen worden gehouden worden aan het begin van het verenigingsjaar bekend gemaakt. Tijdens de competitie mag het aantal zittingen, behoudens overmacht, niet gewijzigd worden.
 • Aan de competitie kan enkel door leden van BC De Boerderie worden deelgenomen. Slechts na uitdrukkelijke toestemming van de WL kan een niet-lid als invaller optreden.
Art. 2.2 Groepsindeling

De competities worden gespeeld in verschillende groepen, afnemend in sterkte, welke worden aangeduid met de letters A, B, C etc. Bij aanvang van het nieuwe seizoen deelt WL de groepen in, uitgaande van de eindstanden van de laatste parencompetitie van het voorafgaande seizoen. De indeling van de genoemde groepen kan, wanneer dit nodig is voor een gunstige verdeling van het aantal deelnemende paren over de diverse groepen, door de WL worden aangepast.

Art. 2.3 Indeling nieuwe leden

De WL heeft de bevoegdheid een paar bestaande uit 2 nieuwe leden in een hogere groep in te delen, als de speelsterkte van dit paar daartoe aanleiding geeft en de mogelijkheid daartoe aanwezig is.

Art. 2.4 Indeling nieuwe combinaties
 1. Nieuwe combinaties kunnen slechts worden gevormd voor de aanvang van de competitie.
 2. Nieuwe combinaties van paren gevormd voor aanvang van de competitie uit dezelfde groep kunnen in die groep blijven spelen. Verder wordt A+B=B; A+C=C; en B+C=C, indien lid 3 niet van toepassing is.
 3. Wanneer toch een nieuwe combinatie gevormd wordt tijdens de competitie, vanwege het feit dat de oorspronkelijke partner niet meer speelt, kan deze ingedeeld worden in de groep van de hoogst geklasseerde speler.
 4. Indien een speler regelmatig met verschillende spelers speelt dan zal deze speler als zogenaamde “gastspeler” ingedeeld worden.

3. Promotie/Degradatieregeling

Art. 3.1 Promotie/degradatie

 1. De eindstand van een competitieronde wordt bepaald door totalisering van de percentages of punten behaald op de gespeelde zittingen, vermeerderd of verminderd met de toegekende percentages volgens artikelen van dit reglement. (Zie Art. 4)
 2. Na elke competitieronde vindt promotie en degradatie plaats. Per groep promoveert en degradeert 20% van het aantal paren, met dien verstande dat het aantal paren dat promoveert maximaal gelijk is aan het aantal paren dat uit de eerst hogere groep degradeert.
 3. De WL kan versterkte of verminderde promotie/degradatie toepassen. Dit wordt (voor zover mogelijk) voor aanvang van een competitieronde aangekondigd. (Zie Art. 3.3 / 3.4)
 4. Wil een paar afzien van het recht op promotie dan is dit éénmaal per seizoen mogelijk, mits goedkeuring van de WL wordt gegeven.
 5. Een paar dat meer dan de helft van het aantal zittingen van een competitieronde niet, of met een invaller heeft gespeeld, kan aan het eind van die competitieronde niet promoveren. Het paar kan wel degraderen.
Art. 3.2 Verzoek tot speelontheffing om niet te degraderen

Een verzoek tot speelontheffing dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de wedstrijdleiding te worden ingediend. Dit dient tijdig te gebeuren. Indien de helft van het aantal zittingen reeds is gespeeld, wordt voor de desbetreffende competitieronde geen ontheffing verleend. Behoudens overmacht kan op achteraf ingediende verzoeken niet positief worden beslist.
Speelontheffing kan worden aangevraagd door:
 • Een paar dat gedurende langere tijd niet aan de competitie kan deelnemen, ziekte, werk, aangekondigde vakantie e.d. De speelontheffing kan betrekking hebben op één of meerdere competitierondes. Indien het verzoek niet wordt ingediend of niet wordt ingewilligd vindt éénmalige degradatie plaats, waarna een plaats in die groep gereserveerd blijft, totdat weer aan de competitie kan worden deelgenomen.
 • Door een speler die tijdelijk geen vaste partner heeft. De speelontheffing kan betrekking hebben op één of meerdere competitierondes. Behaalde scores als invaller worden in deze situatie niet genoteerd. Wordt het verzoek niet ingediend of niet ingewilligd, dan vindt éénmalige degradatie plaats waarna een plaats in die groep gereserveerd blijft, totdat weer aan de competitie kan worden deelgenomen.
Art. 3.3 Aanvullen c.q. vergroten van een speelgroep

Indien het aantal paren in een groep te gering wordt na toepassing van de normale promotie/degradatie, dan gelden de volgende regels bij aanvulling van de groep:
 1. De eerste aanvulling geschiedt door het eerstvolgende paar dat recht heeft op promotie uit de onderliggende groep.
 2. Hierna wordt de degradatie beperkt van het hoogst geklasseerde voor degradatie in aanmerking komend paar.
Art. 3.4 Verminderen c.q. verkleining van een speelgroep

Voor vermindering van groepsgrootte gelden de volgende regels:
 1. Gepromoveerde paren worden in volgorde van promoveren onderaan bijgeschreven in de hogere groep.
 2. Gedegradeerde paren worden in volgorde van degradatie bovenaan bijgeschreven in de lagere groep.
 3. Vervolgens wordt de gewenste opsplitsing gemaakt, waarbij afgeweken kan worden van de regel om per groep 20% van het aantal paren te laten promoveren en degraderen.

4. Scores

Art. 4.1 Bekendmaking en definitieve uitslag van een zitting

Na afloop van een zitting worden behalve de uitslag van de zitting ook alle persoonlijke scores onder voorbehoud bekend gemaakt. De uitslag van een zitting wordt pas definitief, uiterlijk een half uur na publicatie op het scorebord in de zaal op de speelavond van de volgende zitting. Indien mogelijk zal de WL, onder voorbehoud, de uitslag publiceren op het internet, inclusief de persoonlijke score en de frequentiestaten.

Art. 4.2 Score bij afwezigheid
 1. Bij verhindering deel te nemen aan een competitieavond, is men verplicht zich tijdig af te melden bij de wedstrijdleider, tenminste 5 uur voor aanvang van de wedstrijd. Indien een paar een wedstrijd niet bijwoont zonder dat hier tijdig kennis van is gegeven, kan dit paar voor deze zitting 35% krijgen.
 2. Een paar dat verhinderd is deel te nemen aan een competitieavond en daarvan tijdig melding doet, krijgt voor die speelavond een score die gebaseerd is op de eigen gemiddelde score (EGS), welke met partner over de duur van de competitieronde zal worden behaald.
Art. 4.3 Score bij het spelen met een invaller

Wanneer eigen partner verhinderd is kan met een invaller gespeeld worden. Bij voorkeur dient deze invaller een lid van de vereniging te zijn, maar niet leden kunnen ook als invaller worden toegestaan. Invallers dienen bij het afhalen van het gidsbriefje bij de wedstrijdleiding gemeld te worden.
Spelers die spelen met een andere speler dan de vaste partner krijgen voor de berekening van de competitiestand hun EGS.

Art. 4.4 Score bij het spelen van een paar in een andere groep
 • Wanneer er op een competitieavond groepen zijn met een oneven aantal paren, kan de WL beslissen een paar in een andere groep in te delen. Hiervoor geldt dat die paren worden aangewezen die op dat moment het dichtst bij de gemiddelde score van 50% in hun groep staan.
 • Plaatsing in een hogere dan wel lagere groep zal door de WL zoveel mogelijk worden vermeden.
Art. 4.5 Combitafel

Zijn er in twee groepen oneven paren, dan wordt er gespeeld met een zogenaamde combitafel. De scores behaald aan deze tafel worden voor beide lijnen berekend. Combitafels worden alleen gevormd tussen aangrenzende lijnen.

5. Wedstrijdleiding

Art. 5.1 Verplichtingen en bevoegdheden Wedstrijdsecretaris (WS)

De WS is de officiële vertegenwoordiger van “Bridgeclub De Boerderie” bij alle door de vereniging georganiseerde wedstrijden. Hij is verantwoordelijk voor de technische leiding van de wedstrijden. Hij is gebonden aan de spelregels van de NBB, de artikelen van dit reglement en eventueel aanvullende richtlijnen van het bestuur. Hij is lid van het bestuur. De WS functioneert zelf als wedstrijdleider of delegeert die taak aan een ander persoon. In dat laatste geval wordt hij daardoor niet ontheven van zijn verantwoordelijkheden.

Art. 5.2 Verplichtingen en bevoegdheden Wedstrijdleider (WL)

De Wedstrijdleider treedt op als Wedstrijdsecretaris bij diens afwezigheid maar niet bij bestuursvergaderingen. De WL regelt de gang van zaken betreffende de clubwedstrijden. De WL ontvangt en regelt afmeldingen. Hij verzorgt het score- en spelmateriaal. Ook ziet hij/zij erop toe dat dit in goede staat blijft.

Art. 5.3 Technische commissie (TC)

De Technische Commissie bestaat uit de Wedstrijdsecretaris en zijn assistenten. De TC stelt onder andere de competitie indeling samen in overeenstemming met de regels van dit reglement. De TC stelt het wedstrijdrooster op, welke de toestemming van het bestuur moet krijgen.

Art. 5.4 Onvoorzien

In alle gevallen van technische aard, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TC waarbij ze is gehouden te handelen in de zin en de strekking van dit reglement. In alle andere gevallen beslist het bestuur.

©2005 bridgeclub de boerderie | enschede | | sitemap